เงื่อนไขการให้บริการและรับประกันผลงาน / นโยบายการคืนเงิน

  1. เจ้าหน้าที่ถ่ายทำไปถึงสถานที่นัดหมายช้ากว่าเวลาที่นัดหมายไว้ตามระบบลูกค้าสามารถยกเลิกการถ่ายทำได้ทันทีและจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน หากลูกค้ายังคงต้องการให้ถ่ายทำตามปกติ ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 30% (เฉพาะค่าถ่ายทำในวันดังกล่าว) ทั้งนี้การขอส่วนลดให้แจ้งเคลมผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเวลานัดหมายเท่านั้น
  2. ลูกค้าตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ถ่ายทำไม่ตรงตาม Spec ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนทีมงานถ่ายทำหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โทรติดต่อ Call Center โดยทันที
  3. งานที่ถ่ายทำทั้งหมด MAS จะเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบับจากกล้อง (Footage) ไว้เป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน (การส่งมอบทางไปรษณีย์ให้นับจากวันที่เซ็นรับพัสดุ / การส่งมอบทางอีเมลให้นับจากวันที่ส่งอีเมล / การส่งมอบหน้างานให้นับจากวันงาน)
  4. หลังส่งมอบงานแล้ว หากลูกค้าต้องการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงาน ทั้งความบกพร่องทางการตัดต่อวีดีโอ หรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึงความบกพร่องในการทำงานของเจ้าหน้าที่และความบกพร่องของผู้ตรวจรับผลงาน ลูกค้าสามารถแจ้งให้แก้ไขได้ ภายในระยะเวลารับประกัน 14 วัน นับจากวันส่งมอบ หากพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว ไฟล์ต้นฉบับ (Footage) จะถูกลบออกไป และจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ และไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้น
  5. กรณีลูกค้าได้รับไฟล์งานไม่ครบถ้วน หรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และได้แจ้งเคลมก่อนพ้นระยะเวลารับประกัน 14 วัน หาก MAS ไม่สามารถส่งมอบวีดีโอส่วนที่ขาดได้ ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยตามส่วนที่ขาดไปแต่ไม่เกิน 80% ของค่าถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ
  6. การส่งมอบไฟล์หน้างาน ระยะเวลารับประกันคือ 3 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ หลังจากพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบทันที และไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้น
  7. กรณีลูกค้าต้องการให้แก้ไขการตัดต่อวีดีโอ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตของการจ้าง การแก้ไขเกินจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ MAS สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ และหากพ้นระยะเวลารับประกัน 14 วันแล้ว MAS สามารถปฏิเสธการแก้ไขใดๆได้
  8. หากลูกค้าต้องการยกเลิกคิวถ่ายทำ จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย MAS ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำและหากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย MAS ขอเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 50% ของค่าบริการทั้งหมด และกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกคิวถ่ายทำเมื่อทีมถ่ายทำเข้าไปถึงหน้างานตามเวลานัดหมายแล้ว หรือลูกค้านัดหมายผิดวัน/เวลา/สถานที่ และทีมถ่ายทำเข้าไปถึงหน้างานแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน
  9. กรณีถ่ายทำในสภาวะความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เช่นงาน Outdoor สภาพอากาศฝนพายุฯลฯให้ถือว่าลูกค้ายอมรับความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมดหากเกิดเหตุที่ไม่สามารถให้ถ่ายทำได้ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน

การโอนชำระเงินมัดจำ หรือยืนยันการจ้างโดยการตอบรับใบเสนอราคา ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด